Fusie – ALV

We zijn verheugd om jullie te informeren dat tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van vrijdag  22 maart bij Phoenix en maandag 25 maart  bij U-Track een positieve stemming heeft plaatsgevonden met betrekking tot het ingaan van de volgende fase van een mogelijke fusie: het formeren van een stuurgroep en werkgroepen die de fusieplannen voorbereiden. Bij Phoenix hebben 37 leden vóór gestemd, waren er 3 onthoudingen en 2 tegenstemmen. Bij U-Track hebben 48 leden vóór gestemd. De beide besturen zijn zeer  blij met het vertrouwen dat is uitgesproken.  

Tijdens de behandeling van het onderwerp tijdens de ALV´s zijn verschillende belangrijke punten naar voren gebracht, waaronder: het risico op zich misschien minder betrokken/verantwoordelijk voelen en dan ‘duikgedrag’ vertonen als er een grotere groep met trainers is, de te leggen puzzel bij de jeugd met grote groepen, bestaande druk op de trainers en drie locaties. Ook werd er een zorg geuit met betrekking tot het tijdspad voor het uitwerken van fusieplannen door de werkgroepen.  Deze punten zullen in het vervolgtraject zorgvuldig worden overwogen en behandeld.  

Zoals in de presentatie op de ALV’s is aangegeven zal voor het vervolgtraject een stuurgroep en diverse werkgroepen worden samengesteld. De stuurgroep zal een overkoepelende blik werpen op het fusieproces en de voortgang van de werkgroepen begeleiden. Waarbij zij ook de verenigingsstructuur (de bestuursstructuur inclusief taakverdeling, de commissie-vorming, de rol van de verenigingsmanager) ontwerpt alsook de algemene overlegstructuur. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de positionering van studenten van Phoenix en de HLG bosgroep van U-Track. Verder geeft de stuurgroep aandacht aan de juridische aspecten van een fusie. De stuurgroep zal uit zes leden bestaan, waarbij twee leden afkomstig zijn uit de huidige besturen. Binnen de stuurgroep onderkennen we de rol van voorzitter en (project)secretaris. 

De werkgroepen krijgen de opdracht om, ieder voor hun eigen aandachtsgebied, uit te werken hoe zij de situatie zien nadat de fusie volledig is afgerond. Met hierbij: 

 • Hoe zijn hierbij de voordelen geoptimaliseerd? 
 •  Wat is het antwoord op de nadelen? 
 • Hoe om te gaan met zorgen en aandachtpunten? 
 •  Welke stappen, tijdspad en betrokkenheid van wie bij de realisatie? 

Voor onderstaande 7 aandachtsgebieden zullen de werkgroepen worden geformeerd. Meer informatie over de doelstellingen van elke werkgroep is opgenomen in de bijlage. Naast de vermelde punten zal er voldoende ruimte zijn om de opdracht verder zelf in te vullen. Het is aan de werkgroepen zelf om invulling te geven aan hoe zij willen samenwerken. Wat betreft de doorlooptijd is gekozen voor focus en niet voor een lange doorlooptijd. De resultaten van de werkgroepen worden uiterlijk 10 juni a.s. verwacht.    

 1.  jeugd (indien nodig op te splitsen in subgroep pupillen en junioren);
 2. masters, atleten technische nummers en wedstrijdatleten (incl. studenten); 
 3. lange afstandslopers en recreanten; 
 4. accommodaties en materiaal; 
 5. eigen wedstrijden en vereniging brede evenementen; 
 6. communicatie waaronder website, social media, naamgeving, huisstijl en clubkleding; 
 7. financiën en ledenadministratie.  

We verwachten van werkgroepleden dat zij circa twee a drie avonden per maand beschikbaar zijn, in de periode april t/m juni, en hiernaast ook tijd, enkele uren per week, kunnen besteden om e.e.a. verder uit te werken. We willen iedereen die nu al nauwe betrokkenheid heeft bij een aandachtsgebied of interesse heeft van harte uitnodigen om deel te nemen aan een werkgroep. Interesse kan uiterlijk 7 april kenbaar gemaakt worden via dit formulier. Je wordt vervolgens benaderd door een bestuurslid met verdere informatie.  

Op basis van de output van de werkgroepen zullen de besturen in juli/augustus opnieuw vaststellen of een fusie als de beste route van samenwerking wordt gezien. Zo ja dan zullen in september bijzondere ledenvergaderingen zijn waarin een uitgewerkt voorstel tot fusie voor besluitvorming wordt voorgelegd.  

We willen alle leden bedanken voor hun betrokkenheid en steun bij dit belangrijke proces. Samen zetten we stappen naar een veelbelovende toekomst voor AV Phoenix en U-Track. 

Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Karola, verenigingsmanager@U-Track.nl of verenigingsmanager@avphoenix.nl of 06-13169375.  

Met sportieve groet, 

Bestuur AV Phoenix en bestuur U-Track 

Scroll naar boven