Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van U-Track, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478046. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden, conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De volgende  persoonsgegevens van jou worden (mogelijk) bijgehouden als je:

 • lid wordt
 • je inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement

Wat wordt er geregistreerd?

 1. Naam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adres
 5. Telefoonnummer (vast, mobiel)
 6. Bij jeugd voor WhatsApp naam/telefoonnummer vader of moeder
 7. e-mailadres
 8. IBAN
 9. Naam rekeninghouder
 10. Foto studentenkaart
 11. Foto U-pas
 12. Lidmaatschapsnummer Atletiekunie
 13. Trainingsgroep
 14. Vrijwilligerswerk voorkeur

Gegevens worden gebruikt om:

 • Het lidmaatschap te effectueren
 • Nieuwsbrieven te verzenden
 • Contact met jou op te nemen of te onderhouden

Informatie/Wijziging/Correctie/Verwijdering/Overdracht/Bezwaar

Er kan contact opgenomen worden met Ed Geerlings via ledenadmin@u-track.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop  persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
 • Inzage in de persoonsgegevens, die bijgehouden worden van jou.
 • Correctie, beperking, verwijdering of overdracht van jouw gegevens.
 • Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door U-Track.

Beveiliging van de gegevens

U-Track zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en daarbij adequate, technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen.

Derden

U-Track verstrekt jouw gegevens aan de volgende derden:

 • AllUnited
 • Atletiekunie (1,2,3,4,5,7,12)
 • All United gebruikt de gegevens voor het ondersteunen van U-Track in het voeren van de ledenadministratie
 • U-Track kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie bij Informatie/Wijziging/…..)

Bewaren van jouw gegevens

U-Track bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving, die het bewaren verplicht.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het is raadzaam deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Scroll naar boven