Lid worden

Proeflessen

Wil je wat vragen? Doe dat dan niet via het formulier, maar stuur een mail naar joost@u-track.nl als het over trainingen gaat en naar ledenadmin@u-track.nl als het over lidmaatschap gaat.
De minimale leeftijd is 6 jaar.

Voor lid worden mag je 4x meedoen aan een proefles om te ervaren hoe U-Track bevalt. Hoe word ik lid? Volg de stappen:
• Stap 1. Klik hier om je aan te melden voor de proeflessen. Er is altijd plaats. Dit formulier dient voor registratie van contactgegevens en trainingsdatum. Het heeft geen zin om dit formulier langer dan 1 week voor de eerste proefles in te vullen. Het formulier zal dan niet in behandeling worden genomen en worden verwijderd.
• Stap 2. Neem contact op met joost@u-track.nl, vermeld de naam van uw kind en trainingslocatie en ontvang een bevestiging.
Veel trainingsplezier!

Lid worden

Lid van U-Track word je door het aanmeldingsformulier in te vullen. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan de ledenadministratie: ledenadmin@u-track.nl. Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan dit e-mailadres.

Als je trainer of functielid van U-Track wordt en je bent nog geen gewoon lid, vul je dit formulier in. Als je wel al gewoon lid bent, stuur dan een mail naar de ledenadministratie waarin staat wat je gaat doen.

Contributies
U-Track 2024 1)Atletiekunie 2024 2)
per kwartaalper jaar
Categorie
De Derde Helft€ 32,20
Recreant HardLoopGroep 3)€ 35,40€ 20,00
Wedstrijd 6) HardLoopGroep 3)€ 35,40€ 47,00
Recreant Baan 4)€ 59,55 € 20,00
Wedstrijd 6) Senior – Master Baan 4)€ 59,55 € 47,00
Recreant Student 5)€ 46,45€ 20,00
Wedstrijd 6) Student 5)€ 46,45€ 47,00
Junior AB (U20, U18) 8)€ 53,70 € 35,40
Junior CD (U16, U14) 7) 8)€ 50,35€ 35,40
Pupil (U12, U10, U9) 7) 8)€ 50,35€ 27,00
Minipupil (U8) 7) 8)€ 50,35€ 17,50

Eenmalige inschrijfkosten bij lid worden zijn € 10,00.

1) Bij aanvang van het lidmaatschap worden alleen de halve maanden dat je lid bent in rekening gebracht. Het gefactureerde bedrag van de U-Track contributie zal in dat geval een gedeelte van het kwartaalbedrag zijn.

2) De Atletiekuniecontributie wordt in het eerste kwartaal gefactureerd. Vanaf 1 oktober t/m 31 december krijg je 75% korting op de Atletiekuniecontributie.

3) Hardloopgroep-leden trainen in het Panbos.

4) Baanleden trainen op de atletiekbaan in Maarschalkerweerd of Amaliapark.

5) Studentleden zijn baanleden, die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven, dat ze student zijn en een foto van bewijs van inschrijving meesturen, waarop de geldigheidsdatum staat sturen naar de ledenadministatie.

6) Senioren en masters kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie. Voor deelname aan baan- of indoorwedstrijden is een licentie verplicht. Voor deelname aan wegwedstrijden is een licentie niet verplicht, maar doorgaans wordt wel korting gegeven op het inschrijfgeld. Ook worden alleen licentiehouders in het wedstrijdklassement opgenomen. Volgens het Atletiekunie reglement wordt een atleet master als deze de leeftijd van 35 jaar bereikt. Veel wedstrijden hebben een apart klassement voor masters.

7) Voor junioren en pupillen A,B,C is deelname aan de baancompetitie verplicht, voor minimaal twee van de drie wedstrijden. Deze competitiewedstrijden vinden plaats in de periode april-juni. Daarom hebben zij ook een verplichte wedstrijdlicentie. Daarnaast zijn er nog meer wedstrijden, waaraan deelgenomen kan worden, bijvoorbeeld: de crosscompetitie en de indoorwedstrijden in Sportcentrum Galgenwaard. Deelname hieraan is op vrijwillige basis en voor junioren zijn daar per wedstrijd extra kosten aan verbonden. Contributie voor minipupillen, pupillen en junioren C,D is inclusief € 2,50 per kwartaal voor deelname aan wedstrijden.

Betaling contributies

De eerste factuur moet betaald worden door overmaking van het factuurbedrag op de rekening van U-Track. De volgende facturen worden elk kwartaal met automatische incasso geïnd. In het eerste kwartaal van elk kalenderjaar zit er de contributie van de Atletiekunie bij. De incassomachtiging wordt afgeven door het opsturen van het aanmeldingsformulier.

Studentleden

Studentleden zijn leden, die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven, dat ze student zijn en een foto van bewijs van inschrijving waar een datum op staat mailen naar ledenadmininistratie.

U-pas

U-Track doet mee aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht en omringende gemeentes. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan moet je bij de inschrijving een kopie of foto van beide kanten van deze U-pas mailen naar de ledenadministratie. De naam en geboortemaand/jaar staat op de ene kant en een QR code, barcode en 11+8 cijferignummer op de andere kant. Beide kanten moeten in zijn geheel gescand en goed leesbaar zijn. Leden met een U-pas krijgen 20% korting op de U-Track contributie. De Atletiekuniecontributie, de resterende U-Trackcontributie en eenmalig inschrijfgeld kunnen voldaan worden uit het U-pas budget, indien toereikend.

Sport Overdag

Op donderdagochtenden wordt een looptraining verzorgd door José van Dam. Hiervoor kan worden gekozen om lid te worden van U-Track en er kan ook worden gekozen voor een ‘strippenkaart’. Deze kost € 45,- en daarvoor kan 10 keer worden meegetraind. Zie verder op de pagina van Sport Overdag.

Opzeggen of verhuizen

Als ervoor gekozen wordt om het lidmaatschap op te zeggen, dan is het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie voldoende.

Ga je verhuizen of heb je een nieuw e-mailadres: geef dit tijdig door aan de ledenadministratie!

HLG-ers, die ook regelmatig op de baan trainingen volgen, worden verzocht dit aan de ledenadministratie door te geven. Hun lidmaatschap wordt dan omgezet van HLG-lid in baanlid: zij gaan dus meer betalen!

Atletiekuniebijdragen

De verplichte bijdragen aan de Atletiekunie vind je hier. Informatie over de ledenpas vind je op de site van de Atletiekunie.

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van U-Track, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478046. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden, conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.       GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1.    De volgende  persoonsgegevens van jou worden (mogelijk) bijgehouden als je:
           •  lid wordt
           •  je inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement

1.2.    De volgende (persoons)gegevens worden geregistreerd:
          1. Naam
          2. Geslacht
          3. Geboortedatum
          4. Adres
          5. Telefoonnummer (vast, mobiel)
          6. Bij jeugd voor WhatsApp naam/telefoonnummer vader of moeder
          7. e-mailadres
          8. IBAN
          9. Naam rekeninghouder
          10.Foto studentenkaart
          11.Foto U-pas
          12.Lidmaatschapsnummer Atletiekunie

1.3.   Deze gegevens worden gebruikt om:
          • het lidmaatschap te effectueren
          • nieuwsbrieven te verzenden
          • contact met jou op te nemen of te onderhouden

2.       INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1.    Er kan contact opgenomen worden met Ed Geerlings via ledenadmin@u-track.nl voor:
           1. meer informatie over de wijze waarop  persoonsgegevens van jou verwerkt worden
           2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
           3. inzage in de persoonsgegevens, die bijgehouden worden van jou
           4. correctie, beperking, verwijdering of overdracht van jouw gegevens;
           5. bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door U-Track.

3.       BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1     U-Track zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en daarbij adequate, technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen.

4.       DERDEN
4.1     U-Track verstrekt jouw gegevens aan de volgende derden:
           • AllUnited
           • Atletiekunie (1,2,3,4,5,7,12)
4.2.    All United gebruikt de gegevens voor het ondersteunen van U-Track in het voeren van de ledenadministratie.
4.3.    U-Track kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5.       BEWAREN VAN JOUW GEGEVENS
5.1.    U-Track bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving, die het bewaren verplicht.

6.       WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1     Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het is raadzaam deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Scroll naar boven